دوره های آموزشی

نوع
مبحث
دوره آموزشیزماننوع
فیلتر
شروع دوره ها
فیلتر
ظرفیت
فیلتر
تعداد ثبت نام
فیلتر
ظرفیت باقی ماندهتعداد جلسه
فیلتر
شهریهجزئیات
دوره84-بازرسی آلتراسونیک سطح یک و دو (UT) - بازرسی آلتراسونیک (ut) - --- --- شنبه (09:00 - 14:00), يکشنبه (09:00 - 14:00), دوشنبه (09:00 - 14:00), سه (09:00 - 14:00), چهارشنبه (09:00 - 14:00) حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۱
716 6900,000 تومان جزئیات
دوره16-رادیوگرافی تفسیر فیلم (RTI) - تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI ) - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
707 3500,000 تومان جزئیات
دوره 8-رادیوگرافی صنعتی و تفسیرفیلم(RT&RTI) - رادیوگرافی صنعتی ( RT) - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
707 61,500,000 تومان جزئیات
دوره 12 - رادیوگرافی صنعتی (RT) - رادیوگرافی صنعتی ( RT) - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
707 41,000,000 تومان جزئیات
دوره9-جریان گردابی صنعتی (ET) - بازرسی گردابی( ET) در صنعت - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
707 31,000,000 تومان جزئیات
دوره4-جریان گردابی صنایع هواپیمایی(ET) - بازرسی گردابی( ET) هواپیمایی - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
707 3700,000 تومان جزئیات
دوره4-جریان گردابی صنایع هواپیمایی(ET) - بازرسی گردابی( ET) هواپیمایی - --- --- حضوری
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
707 3700,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی چشمی سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
10002998 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی مغناطیس سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی مواد نافذ سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک یازرسی آلتراسونیک سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
100001000 1200,000 تومان جزئیات
تمدید مدارک - تمدید مدرک تفسیر فیلم رادیوگرافی سطح یک و دو - --- --- مجازی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
10001999 1200,000 تومان جزئیات
در حال نمایش 1 تا 12 از 12